By / July 10, 2014

Ringo Starr celebrates birthday